BarevBlog

Category : Հոգևոր Կյանք

Հոգևոր Կյանք

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո. Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո. որպէս յերկինս` եւ յերկրի.

admishik
Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո. Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո. որպէս յերկինս` եւ յերկրի. Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր.
Հոգևոր Կյանք

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո. Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո. որպէս յերկինս` եւ յերկրի…

admishik
Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո։ Եկեսցէ արքայութիւն Քո։ Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։
Հոգևոր Կյանք

Միայն Քեզ, Տեր, միայն Քեզ եմ աղոթում…

admishik
Տե՜ր զորության՝ հանդարտեցրու հոգիս սատանայական բոլոր խռովություններից և աշխարհիկ հոգսերից: Առաքի՛ր Քո խաղաղության հրեշտակին, որ մեզ անխռով պահի գիշեր և ցերեկ, քնած թե արթուն, որպեսզի
Հոգևոր Կյանք

Հզոր աղոթք, որով ամեն մայր կարող է Աստծուց պաշտպանություն խնդրել դստեր համար

admishik
Մայրական աղոթքը  հզոր ուժ ունի և մեծ նշանակություն,  մայրական օրհնանքը մեծ վահան է, որը չեն կարող ճեղքել  չար ուժերը: Դստեր համար մայրական աղոթքը օգնում է