BarevBlog

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո. Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո. որպէս յերկինս` եւ յերկրի.


Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո. Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո. որպէս յերկինս` եւ յերկրի. Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր. Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց. Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէն: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամեն

Related posts

Հիսուս Քրիստոս՝ Որդի Բարձյալ Աստծո ողորմյա մեզ…

admishik

Բարի լույս, Աստված օրհնի բոլորիդ:

admishik

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո. Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո. որպէս յերկինս` եւ յերկրի…

admishik

Միայն Քեզ, Տեր, միայն Քեզ եմ աղոթում…

admishik

Աղոթիր… ՆԱ Քեզ լսում է ցանկացած պահի ցանկացած վայրում…

admishik

Թող աղոթքս հասնի Քեզ, Տեր, Ականջդ թող մոտենա խնդրանքիս

admishik

Հզոր աղոթք, որով ամեն մայր կարող է Աստծուց պաշտպանություն խնդրել դստեր համար

admishik