BarevBlog

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո. Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո. որպէս յերկինս` եւ յերկրի…

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

 

Related posts

Կարդացեք սա, թող ձեր օրը բարեհաջող անցնի….Բարեգութ Աստված, օրհնիր այս օրը

admishik

Առավոտյան Աղոթ ․ Կարդացեք այս Աղոթքը ամեն առավոտ և հաջողությամբ սկսեք ձեր օրը ․ Ամեն

admishik

Ո’վ Տեր իմ Աստված, զորացրու ինձ, Տխրությո՜ւն, թախի՜ծ թող լքեն հոգիս, Քեզնից ճառագած լույսի մեջ լինեմ, Քո օրհնությունով հոգիս ջերմացնեմ:

admishik

Աղոթեք առ Աստված և կկատարվի Ձեր ցանկությունները

admishik

Տեր, շնորհակալ եմ բարի լույսի համար

admishik

Աղոթք վաղ առավոտյան կարդալու համար

admishik

❤🙏Շնորհակալ եմ Տեր Աստված իմ լուսացրած ամեն օրվա համար❤🙏🙏🙏

admishik

Աղոթք, որ կօգնի ցանկացած դժվարին իրավիճակում և ցանկացած խնդրի դեպքում. հավատքը կարող է փշրել չարի նույնիսկ ամենաամուր շթղաները

admishik

Տիրոջ օրհնությամբ բարի լույս և Բարի օր ամենքիս…. Փա՜ռք Տիրոջը

admishik